Tankstation

I Lerkils hamn kan du tanka bensin, vanlig diesel och grön diesel.

Vi är mycket medvetna om riskerna med bränslespill, särskilt nära vattnet. Ett litet misstag kan ha långvariga konsekvenser för den marina miljön, skada vattenlevande organismer och påverka hela ekosystem. Därför uppmanar vi alla att vara ytterst försiktiga vid tankning.

För att assistera i händelse av oavsiktliga spill, har vi utrustat stationen med saneringsmaterial och en papperskorg särskilt avsedd för saneringsmaterial som använts. Om ett spill skulle inträffa är det viktigt att agera snabbt för att förhindra att bränsle sprider sig, både på land och i vattnet.

Tankstationen är obemannad. Vid eventuell olycka, tex. brand eller ett större utsläpp av bränsle ring: 112