Miljö & farligt avfall

Miljöinformation till medlemmar i Lerkils Båtsällskap

 • Allt farligt avfall liksom övrigt avfall måste källsorteras i avfallsstationen.
 • Vi måste täcka marken under båten med plast när vi skrapar/slipar och målar båtarnas botten och sedan samla upp slipdamm och färgflagor. Om möjligt använder vi slipmaskiner med integrerad dammsugare.

Använd så miljöriktiga produkter som möjligt i hamnen och i båtarna
I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler Det finns allmänna hänsynsregler.

De ska tillämpas:

 • i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller
 • av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, det vill säga verksamhetsutövare. Ett exempel: när en båtägare målar sin båtbotten. Hänsynsreglerna står i 2 kap. miljöbalken och omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2–4 §§).

Du måste uppmärksamma försiktighetsprincipen om du ska hantera bekämpningsmedel, både när du målar och rengör båten och om du tar bort färg, för att förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut och skada människors hälsa eller miljön.

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.

TBT-färger får inte förekomma på båtskrov
Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

 • TBT, Tributyltenn är förbjudet att använda. Det är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne. Finns i äldre båtbottenfärger, och kan läcka ut från gamla lager färg.
 • Irgarol och Diuron är förbjudet att använda. Finns i äldre båtbottenfärger, och kan läcka ut från gamla lager färg.
 • Koppar, kopparoxid eller andra kopparföreningar är i måttligt förhöjda koncentrationer giftiga för främst mark- och vattenlevande organismer.
 • Zink, zinkoxid och andra zinkföreningar är i måttligt förhöjda koncentrationer giftiga för mark- och vattenlevande organismer.

Fartygsfärger får inte användas på fritidsbåtar
En del målar sina fritidsbåtar med otillåten färg, fartygsfärg eller färg som köpts utomlands. Det är inte tillåtet och kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink. Fartygsfärgerna är anpassade för att användas av fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten. Om fritidsbåtar målas med fartygsfärg sker kontinuerligt ett stort läckage av bland annat koppar och zink till känsliga grunda vikar där de påverkar växt- och djurlivet.

Uppställningsplatser
Under våren sker ofta underhållsarbete av båtarna inför sjösättning. Båtbottnar skrapas och slipas från gamla färglager och målning med ny bottenfärg sker. Detta sker ofta på uppställningsplatserna, vilket medför stor risk för förorening av marken när gamla färgrester skrapas och slipas bort. Det är viktigt att skydda marken vid detta underhållsarbete. På hösten när båtarna tas upp sker ibland avspolning av båtbottnar på uppställningsplatsen. Om avspolning sker av biocidmålade båtar, för spolvattnet med sig påväxt och färgrester som kan förorena marken och sedimenten. Avspolning av målade båtar ska endast ske över spolplatta där spolvattnet renas i en reningsanläggning.

Beakta följande:

 • Marken ska skyddas vid skrapning, slipning och målning.
 • Färgrester och färgspill ska samlas upp och omhändertas som farligt avfall och lämnas i miljöstation.
 • Biocidmålade båtar får bara spolas av på anpassad spolplats med reningsanläggning. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning omgående vid olyckor och utsläpp. Vid olyckor och utsläpp ska även Räddningstjänst samt eventuellt Kustbevakningen kontaktas.

På land bör båtar tvättas på avsedd yta
Flertalet uppställningsplatser består av grusad mark där underhåll och skötsel av båtar har gjort att dessa områden nu är förorenade. Det är inte lämpligt att tvätta båtar på mark som inte är avsedd för ändamålet (till exempel grusplan, gatan, garageuppfart eller båtramper). Detsamma gäller blästring av båtbottenskrov eller annan färgborttagning. Om båtar som är biocidmålade eller har rester av biocidfärg i skrovet tvättas på land utanför spolplatta innebär det att marken förorenas och att förorenat spillvatten kan rinna ner i dagvattenbrunnar och rakt ut i sjöar och vattendrag. Giftfria båtar medför inte något utsläpp av biocider men om icke biologiskt nedbrytbara kemikalier används bör tvätt ändå ske över spolplatta med lämplig rening.

Hamnen har spolplatta med renings-system
För att minimera utsläpp och spridning av miljöfarliga ämnen har hamnen en spol-platta där båtar återkommande tas upp och/eller tvättas. Om biocidmålade båtar ska tvättas är det särskilt viktigt att tvättanläggningen möjliggör att restavfall som tvättningen genererar renas och/eller omhändertas. Det är därför viktigt att alla båtbottnar tvättas över spolplattan med renings-system.