Välkommen till Lerkils Båtsällskap !


Sjösättning 2021
Äntligen är det dags för sjösättningshelgerna som i år är 24-25 april och 2 maj. Sjösättnings-listan är nu klar och SMS har gått ut till dem som är med på listan (tiderna är beräknade men kan ändras nära inpå sjösättningen). Har du inte fått SMS eller är osäker på datum och tid för din båt så gå in på medlemsportalen Portnet och kontrollera din tid under "Bokningar". Kontrollera gärna tiden igen 2 dagar före sjösättning så det inte blivit någon ändring. Är du inte med på listan eller hittar tid i Portnet så kontaktar du hamnchefen för bokning av sjösättnings-tid. 
Det kommer som vanligt att vara ett ganska högt tempo under dessa sjösättnings-helger så kom i god tid (speciellt om du har tid på eftermiddagen).
Ska du fläck-måla botten där stöttorna står så var förberedd med färg och pensel/rulle.
Ev. målning sker på uppställningsplatsen direkt vid truck-lyftet. Förbered även tampar och fendrar. 
Kontrollera märkning av vagga/stöttor/vagn om den/de står kvar i hamnen över sommaren så det finns namn och telefon-nr väl synligt.
Efter sjösättningen hoppas vi på en fin båt-sommar med sol, ljumna vindar och en rejäl dos av vitamin SEA !
Mvh Peter Nilsson
--------------------------------------------------
Årsmötet flyttat !
På grund av corona-pandemin är årsmötet flyttat från 17 mars till 18 maj klockan 19:00. Mötet kommer att hållas utomhus.
Med bästa hälsningar LBS Styrelse
-------------------------------------------------------
Bokning av hamnvärdstjänst 2021 är nu möjlig att boka på Portnet.


Stöld i hamnen 2021-01-09.

Det är tråkigt att meddela att stöld/skadegörelse har inträffat under helgen 9-10 januari. 5-6 elkablar är avklippta och stulna vid eluttaget längst in på den grusade hamnplanen (längst söderut i hamnen, nära avfallscontainer). Polisanmälan får göras av de drabbade båtägarna då föreningen inte kan polisanmäla annans stulenegendom.

Vi får försöka hålla ögonen öppna och om man ser något misstänkt kontakta polisen direkt eller i efterhand hamnchefen. Tänk på att ta reg-nr eller andra kännetecken men inte konfrontera tjuvar om det känns hotfullt.

Omröstning av investeringsbudget 2021:

Bästa medlemmar i LBS.
Styrelsen har fått in sammanlagt 106 stycken röster i frågan om föreningens investeringsbudget 2021. Av dessa var fördelningen 106 röster FÖR och 0 röster EMOT.

Styrelsen finner investeringsbudgeten antagen.

Vi tackar för visat intresse i frågan. De som har plats på E-bryggan kommer att se fram emot en ny brygga till vårens sjösättning om allt går enligt plan.

Med bästa hälsningar,

LBS Styrelse
Genom Ordf Anders Gryte


Märkning av vaggor, bockar och vagnar.

Alla vaggor, bockar, vagnar och annat uppställningsmaterial ska vara tydligt uppmärkt med namn, telefon-nummer och båtplats. Märkningen behövs när presenningar blåser sönder, bockar/stöttor/vagga behöver justeras och vi behöver få tag i ägaren. Märkningen behövs också för planering av sjösättning. Har du ingen eller dålig märkning på ditt uppställningsmaterial så märk upp det tydligt nu. Kontrollera att alla inställningsfunktioner är rengjorda och uppsmörjda så det går att ställa in uppställningsmaterialet efter båt och underlag.

Bottenspolning båtbotten

Läs om de nya reglerna från Miljö och Hälsa och instruktionerna för bottenspolning av din båt under fliken medlemsinformation här ovanför.


Torsdaggruppen. Läs mer under fliken medlemsinformation.

   Torsdags gruppen här kan du hjälpa till i hamnen och umgås  var med på torsdagar kl 9:00.

             Alla är välkomna !


Översikt över hamnen. Se även under fliken Fakta om hamnen i övre listen.

Trucklyft 

Båtlyft upp till max 10 ton

Vinteruppställning

Vinteruppställning


Sjöbodar

                     Ingen ledig sjöbod för tillfället.Miljö/Farligt avfall

Miljöinformation till medlemmar i Lerkils Båtsällskap

Allt farligt avfall liksom övrigt avfall måste källsorteras i avfallsstationen.

Vi måste täcka marken under båten med plast när vi skrapar/slipar och målar båtarnas botten och sedan samla upp slipdamm och färgflagor. Om möjligt använder vi slipmaskiner med integrerad dammsugare

Använda så miljöriktiga produkter som möjligt i hamnen och i båtarna.

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler Det finns allmänna hänsynsregler. De ska tillämpas

 • i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller
 • av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, det vill säga verksamhetsutövare. Ett exempel: när en båtägare målar sin båtbotten. Hänsynsreglerna står i 2 kap. miljöbalken och omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2–4 §§).

Du måste uppmärksamma försiktighetsprincipen om du ska hantera bekämpningsmedel, både när du målar och rengör båten och om du tar bort färg, för att förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut och skada människors hälsa eller miljön.

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.

TBT-färger får inte förekomma på båtskrov

 Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

TBT, Tributyltenn är förbjudet att använda. Det är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne. Finns i äldre båtbottenfärger, och kan läcka ut från gamla lager färg.

Irgarol och Diuron är förbjudet att använda. Finns i äldre båtbottenfärger, och kan läcka ut från gamla lager färg.

Koppar, kopparoxid eller andra kopparföreningar är i måttligt förhöjda koncentrationer giftiga för främst mark- och vattenlevande organismer.

Zink, zinkoxid och andra zinkföreningar är i måttligt förhöjda koncentrationer giftiga för mark- och vattenlevande organismer.

FARTYGSFÄRGER FÅR INTE ANVÄNDAS PÅ FRITIDSBÅTAR

En del målar sina fritidsbåtar med otillåten färg, fartygsfärg eller färg som köpts utomlands. Det är inte tillåtet och kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink. Fartygsfärgerna är anpassade för att användas av fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten. Om fritidsbåtar målas med fartygsfärg sker kontinuerligt ett stort läckage av bland annat koppar och zink till känsliga grunda vikar där de påverkar växt- och djurlivet.

 

UPPSTÄLLNINGSPLATSER

Under våren sker ofta underhållsarbete av båtarna inför sjösättning. Båtbottnar skrapas och slipas från gamla färglager och målning med ny bottenfärg sker. Detta sker ofta på uppställningsplatserna, vilket medför stor risk för förorening av marken när gamla färgrester skrapas och slipas bort. Det är viktigt att skydda marken vid detta underhållsarbete. På hösten när båtarna tas upp sker ibland avspolning av båtbottnar på uppställningsplatsen. Om avspolning sker av biocidmålade båtar, för spolvattnet med sig påväxt och färgrester som kan förorena marken och sedimenten. Avspolning av målade båtar ska endast ske över spolplatta där spolvattnet renas i en reningsanläggning.

Informera hamnens båtägare/medlemmar om de regler som gäller för hamnen.

 • Marken ska skyddas vid skrapning, slipning och målning.
 • Färgrester och färgspill ska samlas upp och omhändertas som farligt avfall och lämnas i miljöstation.
 • Biocidmålade båtar får bara spolas av på anpassad spolplats med reningsanläggning. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning omgående vid olyckor och utsläpp. Vid olyckor och utsläpp ska även Räddningstjänst samt eventuellt Kustbevakningen kontaktas.

Information till medlemmar

Fritidsbåtshamnen ska informera sina medlemmar om vilka regler som gäller och hänvisa till upptagningsplats, spolplatta och reningsanläggning. Om medlemmarna själva får spola båten över spolplattan ska det finnas tydliga instruktioner och rutiner uppsatta för hur anläggningen ska hanteras. Rutiner är även viktigt för de hamnar där anläggningen sköts av personal. En utpekad ansvarig bör finnas för tvättanläggningen, som ansvarar för kontroller och skötsel.

På land bör båtar tvättas på avsedd yta

Flertalet uppställningsplatser består av grusad mark där underhåll och skötsel av båtar har gjort att dessa områden nu är förorenade. Det är inte lämpligt att tvätta båtar på mark som inte är avsedd för ändamålet (till exempel grusplan, gatan, garageuppfart eller båtramper). Detsamma gäller blästring av båtbottenskrov eller annan färgborttagning. Om båtar som är biocidmålade eller har rester av biocidfärg i skrovet tvättas på land utanför spolplatta innebär det att marken förorenas och att förorenat spillvatten kan rinna ner i dagvattenbrunnar och rakt ut i sjöar och vattendrag. Giftfria båtar medför inte något utsläpp av biocider men om icke biologiskt nedbrytbara kemikalier används bör tvätt ändå ske över spolplatta med lämplig rening.

Hamnen har spolplatta med renings-system

För att minimera utsläpp och spridning av miljöfarliga ämnen har hamnen en spol-platta där båtar återkommande tas upp och/eller tvättas. Om biocidmålade båtar ska tvättas är det särskilt viktigt att tvättanläggningen möjliggör att restavfall som tvättningen genererar renas och/eller omhändertas. Det är därför viktigt att alla båtbottnar tvättas över spolplattan med renings-system.


 • Båtupptagning – Sjösättning, anvisningar

 • Du skall vara på plats i hamnen i god tid före din bokade tid, ca 2 timmar.
 • Vid kompletterande bottenmålning ska detta ske på vinterplatsen direkt vid trucklyft.
 • Vaggan, vagnen och övrigt pallnings material skall vara i ordning och framställt vid upptagning.
 • Vagnar skall gå att rulla och svänga, inga punkteringar.
 • Om du behöver snickra eller dylikt och trucken får vänta på dig, kommer du att debiteras extra, baserat på truckens timtaxa.
 • Ansvarig vid upptagningen anvisar plats på land, samma dag som upptagningen sker.
 • Vaggan/vagnen skall vara försedd med namn och/eller båtplatsnummer. Ingen båt lyfts upp och placeras i omärkt vagga/vagn.
 • Faktura för betalning ska hämtas i klubbhuset senast 30 minuter efter upptagningen.
 • Vid upptagning kommer båtbotten att spolas av vid spolplattan av särskild personal.
 • "Under sjösättnings/upptagningsdagarna kommer tillgängligheten med bil att vara mycket begränsad inom hamnområdet. Vänligen respektera detta."

© Copyright Lerkils Båtsällskap LBS