Välkommen till lerkils hamn

LBS Lerkils Båtsällskap

Ny hamnchef, nya Särskilda Bestämmerlser samt inför Årsmötet

Skrivet den 2018-03-13 av Anders Gryte

Medlemmar i LBS,

Det är med nöje som styrelsen kan meddela att föreningen kommer få en ny hamnchef.
Peter Nilsson heter han och tillträder den 9/4 för att arbeta parallellt med Per till 31/5 då han går i pension.
Mer info om Peter kommer i nästa nyhetsblad i april.

Dokument inför årsmötet är upplagda under Verksamhet/Kallelser/2018/Årsmöte. Dessa kommer att behandlas på mötet.

Styrelsen har också beslutat att uppdatera Särskilda Anvisningar §7 & §8. Se under Verksamhet.

Väl mött på Årsmötet.
Anders Gryte
Ordförande

drive.google.com

Kallelse Årsmöte 21/3

Skrivet den 2018-03-07 av Anders Gryte

Kallelse till Årsmöte 2018
Onsdag 21 mars 2018, kl. 19.00 i Klubbhuset, Lerkils Hamn


Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för mötet
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltnings-
berättelse för senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner och motioner
11. Uppdaterad investeringsbudget
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övrig information från styrelsen
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas


Välkomna!

NYHETSBREV Nr 1 2018

Skrivet den 2018-02-20 av Lena Lindholm

Nyhetsbrev nr 1 år 2018,18-01-31
Vår ordförande Anders Gryte informerar
?Bästa medlemmar,
Det gångna året 2017 har inneburit en till stor del ny styrelse för LBS. Att byta ut så många har medfört en del konsekvenser och det har tagit oss ett tag att komma in i arbetet. Men nu har vi fått upp farten och vi känner oss mer varma i kläderna.
Styrelsen arbetar med målet att få hamnen mer levande och en samlingspunkt för de med båtintresse. Detta vill vi göra genom att engagera fler medlemmar i det ideella arbetet samt skapa anledningar för medlemmarna att vara i hamnen och umgås med gelikar. Att arrangera kappseglingar och dylika event är ett sätt, som ni ser av segelsektionens inlägg i Nyhetsbrevet.
Ett annat sätt är att kalla in medlemmar till enklare hjälp vid projekt. Projekten styrs och utförs av hamnchefen tillsammans med hamnsektionen (som består av ideellt arbetande medlemmar) men ibland behövs extra insatser av fler. Ett exempel var nedmonteringen av den gamla G-bryggan där ett flertal medlemmar blev snabb-inkallade och gjorde en mycket god insats på kort tid. Tack! Vi hoppas att fler medlemmar kommer kunna bidra med likande insatser i framtiden.
Som ni alla vet kommer vår hamnchef Per gå i pension till våren. Vi annonserar för fullt på vår hemsida, BlocketJobb.se samt har även haft annons i Kungsbacka Posten för sökande till tjänsten. Eventuellt kan fler lokala tidningar bli aktuella.
Processen kommer vara öppen för att göra det så rättvist och tillgängligt för så många som möjligt. Vet ni någon som är lämplig och intresserad, eller kanske du själv, så skicka in ditt CV samt personligt brev till antingen mig eller kassören Bosse Wikström. Detaljer finns på hemsidan. Sista ansökningsdag är 16:e februari, därefter börjar vi med intervjuer med målet att vaska fram den bästa kandidaten senast i början på mars.

Arbetet med budgeten för 2018 är påbörjat av kassör, ordförande samt representant för hamnsektionen. Ekonomin i föreningen är god och vi har möjlighet att genomföra de reparationer och förbättringar som vi behöver och har planerat för. Vi ser gärna fram emot förslag av er medlemmar på förbättringar och förändringar som är till nytta för flertalet av föreningens medlemmar och för föreningen i riktning mot en än mer levande hamn.
Kommande årsmöte blir spännande då vi hoppas kunna presentera den nya hamnchefen tillsammans med ny kassör samt suppleant till styrelsen. Ta chansen att följa och driva hamnens utveckling med att delta på mötet som blir den Onsdagen den 21 mars kl 19.00 i klubbhuset.


Vår Hamnchef Per Hildingh informerar
Vårens sjösättningsdagar är i år 28 o 29 april samt 5 o 6 maj.
Förberedelser inför båtsäsongen har börjat med att vi bytt ut brygga G som troget tjänat hamnen sedan tidigt 70-tal. Det som nu återstår är att montera el och vattenanslutningar.
I skrivande stund pågår förstärkningsarbete av kajen mellan brygga E och F.
Köket i vårt klubbhus är för närvarande avstängt pga. en vattenskada som upptäcktes på nyårsafton. Orsaken var en brusten vattenledning till diskmaskinen.
Det ser ut som om vi klarat oss från båtmotorstölder i vinter. Vi kan däremot se att det har ”inventerats” utombordsmotorer på hamnplanen. Man har skurit upp presenningen runt utombordsmotorn för att fastställa det man söker.
Det är bra ifall vi kan vara lite extra uppmärksamma på det som rör sig kring våra båtar under våren.

Segelsektionen genom Bo Larsson informerar
Det börjar kännas att det går mot säsong. Vi får frågor om arrangemang och aktiviteter. Det märks att Lerkil har ett gott rykte om sig bland seglare. Det är bra vatten med korta in- och utseglingar till tävlingsområdet samt bra och lättillgängliga ytor på land. I skrivande stund håller vi på att behandla en fråga huruvida vi kan arrangera en regatta för CB66 den 12-13 maj. Vi ser såklart positivt på detta och är nu mitt i processen med att hitta medlemmar som kan köra följebåt, lägga bana, medverka på startfartyget och till arrangemanget på land. Efter februaris styrelsemöte vet vi förhoppningsvis om vi kommer att arrangera.
Vi får också frågor från "Jolleflottiljer" om de skulle kunna få ha Lerkil som sin träningsarena för kommande säsong. Det är både Laserseglare och några CB66 som ställt frågan. Inget är bestämt än men även där är vi såklart positiva. Sedan några år tillbaka har vi haft Starbåtsseglare på plats. Att få hit både Laser och CB66 skulle skapa mer liv och rörelse i hamnen vilket är precis i den riktning vi önskar gå. Det vi kan behöva sörja för om vi får hit fler seglare är möjlighet till omklädning och dusch.
Självklart kommer vi att hålla igång onsdagsseglingarna med start så fort vi sjösatt och fram till dess att mörkret lägger sig till hösten. Där vill jag verkligen att ni tar chansen och är med även om ni inte ser er som kappseglare. Utmana er själva med att försöka att segla angiven bana på ett så effektivt och säkert vis som möjligt. Du kommer märka att det räcker långt. I och med att vi startar med ett tidsmellanrum som bestäms av respektive båts "handikapp" så har vi tagit bort det stressande startmomentet. Jag vet att det är fler av er som gärna vill vara med och som säger att "nästa onsdag kommer jag" men att det sedan blir sådär. Gör nu som så, lägg en inbjudan till er själva i era kalendrar från kl 16.30 på onsdagar så att ni slipper bli kallade på andra möten. Jag har även varit i kontakt med seglingsintresserade i Vallda Sandö. Förr om åren hade de egna kvällsseglingar. De hade precis som vi funderat på att ta kontakt för att se om vi kunde arrangera något tillsammans. Det finns lite idéer men det återkommer vi om.
?Vi ses på havet, Xp38, Bo Larsson

Förslag till funktionärer att utses på Årsstämman
Valberedningen redovisar i det följande sitt förslag till funktionärer att utses på kommande årsstämma. Styrelsens förslag till valberedning visas också.
Valberedningens förslag 180122 till val av funktionärer vid årsstämma i LBS 2018
Sven-Eric Rademalm, sammankallande, 0706-278880, info@rademalm.se
Anders Bergman 0760 – 955595, andersbergman69@gmail.com
Mats Lindblom, suppl. 0705 – 636330, mats_lindblom@hotmail.com?
Funktion och namn 2017
Styrelse
Läget 2017
Årsstämma 2018 Valberedn. förslag
Ordförande
Anders Gryte
Valdes 2017 på 2 år
-----------------------
Kassör
Bo Wikström
Valdes 2017 på 1 år
(fyllnadsval)
Nyval på 2 år
Bo Larsson
Lena Lindholm-Nilsson
Valdes 2017 på 1 år
(fyllnadsval)
Omval på 2 år
Lena Lindholm-Nilsson
Joakim Sundberg
Valdes 2017 på 2 år

-----------------------
Björn Westin
Valdes 2017 på 2 år

----------------------------
Bo Larsson
Suppleant
Valdes 2017 på 1 år
Nyval på 1 år
Lars Ekwall
Mats Bengtsson
Suppleant
Valdes 2017 på 1 år
Omval på 1 år
Mats BengtssonRevisorer


Auktoriserad revisor
Patrik Löwenadler
Valdes 2016 på 2 år

Omval på 2 år
Patrik Löwenadler
Revisor
Anders Forsberg
Valdes 2017 på 2 år

--------------------
Revisorssuppleant
Göran Andersson
Valdes 2017 på 1 år

Nyval på 1 år
Bo WikströmValberedning

Styrelsens förslag till valberedning
Sammankallande
Sven-Eric Rademalm
Valdes 2016 på 2 år

Omval på 2 år
Sven-Eric Rademalm
Anders Bergman
Valdes 2017 på 2 år
-----------------------
Suppleant
Mats Lindblom
Valdes 2017 på 1 år

Omval på 1 år
Mats Lindblom

Kontroll av uppblåsbara flytvästar torsdagen 17-12-07 klockan 19.00.

Skrivet den 2017-12-01 av Björn Westin

Ove Thorin en av våra medlemmar utför kontroll av uppblåsbara flytvästar i klubbstugan torsdagen 17-12-07 klockan 19.00 till självkostnadspris. Eftersom tiden är begränsad till 1 timma mellan 19.00 - 20.00 är det först till kvarn som gäller.
Bokning görs hos Hamnchefen Per Hilding antingen på email hamnchef@lerkil.net eller telefon 0702 411711.
Med vänlig hälsning
Björn Westin

BRYGGBYTE

Skrivet den 2017-11-30 av Per Hildingh

Just nu börjar en tidig förberedelse inför båtsäsongen 2018 med att byta ut G-bryggan som varit med sedan tidigt 70-tal
Niklas Boman med personal från RIXÖ-bryggan räknar med att vara klara med bryggbytet vecka 49. Därefter börjar vi att återmontera Y-bommar samt vatten och elanslutningar.
Mvh. Per

Fotograf: Per Hildingh

bild

Kallelse & dagordning Höstmöte 2017

Skrivet den 2017-11-15 av Anders Gryte

Höstmöte 2017-11-30 kl 19:00.

Kallelse och förslag på dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst,
Kallelse på hemsida samt anslagstavla senast 14 dagar innan möte
6. Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
7. Beslutsärenden
Avgifter för kommande verksamhetsår
Investeringsförslag för budget 2018
8. Beslut om styrelsens storlek inför val 2017.
9. Beslut om huvudrevisor ska vara auktoriserad eller godkänd.
10. Behandling av inkomna motioner (anslagna på hemsida och i klubbhus)
a. 1 st inkommen motion Angående ombyggnation av mastkranen
11. Information från styrelsen
12. Hamnchefen informerar
13. Valberedningen informerar
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Dagordning samt motion ligger som dokument under Verksamhet / Kallelser / 2017 / Höstmöte

LBS Nyhetsbrev nr 1 2017

Skrivet den 2017-11-13 av Björn Westin

Nyhetsbrev nr 1 år 2017
Nyhetsbrev
Styrelsen har fattat beslut att inrätta ett nyhetsbrev som skall förmedlas via e-post, du håller just det första i din hand. Information är grundläggande för sammanhållningen i vår klubb och brevet skall komplettera innehållet på hemsidan och ersätta tidningen Skvalpet. Ansvarig utgivare är Lena Nilsson Lindholm och redaktör är Sven-Eric Rademalm.
Vi behöver hitta en ny kassör
Valberedningen söker ny kassör att väljas på kommande årsmöte. Valet gäller på 2 år. Klubbens löpande bokföring sköts av ett företag. Det är angeläget att du som vill hjälpa till med kassörskapet har någon form av ekonomiskt kunnande. Lars Kolsäter hjälper den nya kassören att komma igång. Intresserade kan anmäla sig till Valberedningen, Sven-Eric 0706-278880, Anders 0760-955595 eller Mats 0705-636330.
Hamnens drift
Hamnsektionen gör ett jättejobb i vår hamn och sektionens medlemmar jobbar ideellt. Nu har styrelsen beslutat att försöka avlasta hamnsektionen genom att inrätta två arbets-dagar. Datum för städ- och arbetsdagar kommer styrelsen att fastställa.
Det kommer att finnas en arbetslista på anslagstavlan inne i klubbhuset som innehåller arbetsuppgifter som intresserade medlemmar kan utföra mellan arbetsdagarna. Dessa arbetsuppgifter samordnar Hamnchefen.
Arbetsuppgifter på städ- och arbetsdagarna leder och fördelar hamn-sektionen.
ALLTSÅ – hjälp till efter din förmåga – vi vill gärna bibehålla en välskött hamn till låg kostnad vilket till stor del baseras på ideellt arbete.Klubbmöte
Höstmöte den 30 november klockan 19.00 i klubbhuset. Dagordning anslås på hemsidan.
Hamnsektionen rapporterar
Hamnsektionen har några projekt på gång under kommande höst och vinter.
1. Reparation av kajen mellan brygga D och G enligt Föreningsmötets beslut. Arbetena startar preliminärt under november och kan eventuellt hålla på in på det nya året. Aktuell arbetsyta kommer att spärras av under arbetstiden. Var vänliga parkera inte inom arbetsområdet, som även omfattar vägen österut direkt efter sjöbodarna där vi har en del sprängsten lagrad, och området i direkt anslutning till denna.
2. Byte av brygga G. Här har vi påbörjat urkoppling av el och vatten. Bommarna kommer att demonteras med start senast 15 november, då skall alla båtar vara borta eller flyttas till vinterplats enligt Hamnchefens anvisningar. Det är en del tungt arbete med demontering av alla bommar. Idéella insatser tas gärna emot, du som vill hjälpa till, anmäl dig till Hamnchefen. Den nya bryggan kommer att levereras omkring årsskiftet, möjligen tidigare. Bryggan byggs på plats och kommer att matas ut från L-piren. Om någon tänker ha båten liggande i vattnet mellan brygga G och Klubbhuset, tänk på att utfart från hamnen härifrån kommer att vara blockerad under byggtiden. Detta gäller också sjösättningskajen. Montaget tar 2 till 3 dagar.
3. En del av träpålarna till bryggan mellan R och Fiskebryggan är dåliga och skall bytas till betongfyllda stålrör under hösten eller vintern.
4. Sedvanligt byte av dåliga bommar i hamnen kommer att ske så snart arbetet med bomdemontaget är färdigt på G-bryggan.
5. Vår stora truck kommer att skickas iväg för service under januari, ett jobb som tar någon vecka.
Hamnchefen informerar
De flesta båtarna är nu upptagna. Tänk på brandfaran, koppla bort el anslutningar när du inte vistas båten. Bottenspolning sker på spolplattan vid upptagningskajen.

Lerkils Båtsällskap
Lena N Lindholm

Bojarna bärgade

Skrivet den 2017-10-21 av Bo Larsson

Då har seglingssektionen gjort sitt för säsongen. Idag hämtade vi in våra rundningsmärke. Och vi är kompletta för nästa år. Samtliga 8 bojar är bärgade. Det krävdes två landstigningar, en vi Hosholmarna och en vid badviken för att få med samtliga. En spännande hösttur.

Nu längtar vi till 2018

Fotograf: BoL....

bild

Uppdatering av emailadresser

Skrivet den 2017-10-19 av Björn Westin

Vi kommer snart börja med att kommunicera med våra medlemmar via email Det är därför viktigt att ni har uppgivit rätt email adress i vårt register, annars kan ni gå miste om viktig information.Vet ni om eller är osäkra om ni har rätt email adress i vårt register, vänligen kontakta omgående Hamnchefen.

Styrelsen
Björn Westin

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...


Data från: 2200Vindprognos

Gilla oss på facebook:


Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap