Kallelse höstmöte 2018-11-21 19:00 i LBS klubbhus

Skrivet den 2018-11-06 av Anders Gryte

Kallelse och förslag på dagordning 2018-11-21 kl 19:00 i LBS klubbhus
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst,
Kallelse på hemsida samt anslagstavla senast 14 dagar innan möte
6. Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
7. Beslutsärenden
- Verksamhetsplan 2019-2021
- Investeringsförslag för budget 2019
- Avgifter för kommande verksamhetsår
8. Beslut om styrelsens storlek inför val 2019.
9. Beslut om huvudrevisor ska vara auktoriserad eller godkänd.
10. Behandling av inkomna motioner (anslagna på hemsida och i klubbhus)
11. Information från styrelsen
12. Hamnchefen informerar
13. Valberedningen informerar
14. Övriga frågor: hedersmedlem
15. Mötet avslutas

Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...

Skicka feedback

Created by Fredrik Tell
Copyright © Lerkils Båtsällskap